Tuesday, Jun 19th

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tư liệu Thần học - Kinh Thánh Ngài đến đây làm gì?

Ngài đến đây làm gì?

Email In PDF.

NỘI DUNG:

I. NGÀI ĐẾN CỨU CHUỘC LOÀI NGƯỜI

  1. Ngài đến để cứu chuộc con người

     a. Kế hoạch của Thiên Chúa và lời xúi giục của Satan

     b. Thiên Chúa khẳng định bằng mầu nhiệm Nhập thể

  2. Ngài đến cứu chuộc cuộc sống con người

     a. Tội làm mất ý nghĩa cuộc sống

     b. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, cuộc sống được lại ý nghĩa tuyệt đối

  3. Ngài đến cứu chuộc loài người

     a. Tội lỗi làm cho loài người tan rã

     b. Ngài đến cứu chuộc loài người

II. NGÀI ĐẾN CỨU CHUỘC THẾ GIỚI VẬT CHẤT

III. NGÀI ĐẾN CỨU CHUỘC LỊCH SỬ

Tải xuống đầy đủ bài viết

Linh mục NGUYỄN CÔNG ĐOAN, SJ