Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Công việc của các Ban ngành

Tổng Tu Nghị 27: Công việc của các Ban ngành

Email In PDF.

(ANS - Rome) - Tổng Tu Nghị 25 đã yêu cầu cha Bề Trên Cả dành ít thời gian trong Tổng Tu Nghị để nghiên cứu về hiện trạng của Tu hội. Điều này đã được thực hiện ở Tổng Tu Nghị 26, và bây giờ Tổng Tu Nghị 27 cũng sẽ dành thời gian hai ngày, hôm nay và ngày mai để thực hiện việc này.

Quy chế Tổng Tu Nghị nói rằng: "Việc học hỏi về bản báo cáo về tình hình Tu hội có mục đích phận định những thách đố chính mà Tu hội đang phải đối diện, cũng như xác định những tiến trình và những sự can thiệp cốt lõi mà Tu hội cần cho thời gian sáu năm tới 2014 - 2020."

Trước hết việc học hỏi được bắt đầu với các nhóm, và mỗi nhóm sẽ trình bày một báo cáo: mỗi nhóm phác thảo được trưởng ban đề nghị để chuẩn bị một văn bản duy nhất.


Cũng sẽ có những cơ hội cho việc thảo luận chung: rồi sẽ có tranh luận sau mỗi phần trình bày của các Ban, và có thời gian để các thành viên Tổng Tu Nghị có thể hỏi Cha Bề trên cả hay là các Tổng cố vấn.

Trong các ban, việc học hỏi sẽ quy vào hai lãnh vực chính: xem xét về đời sống của Tu hội, và lối đường nào Tu hội nên bước đi trong vòng sáu năm tới.

Vì thế, nó là câu hỏi xuất phát từ việc xem xét tình hình hiện tại của Tu hội, và những thách đố chính yếu mà Tu hội phải đối diện trong vòng sáu năm tới (những mong đợi, những nhu cầu, những khó khăn, và những vấn đề), và rồi xác định những đường hướng hành động nền tảng, cũng như đặt ra những chỉ số có thể về những mục đích cần đạt được, và các bước cần thực hiện.

Điều này phù hợp với Quy tắc khẳng định: "Những kết luận từ việc học hỏi về bản báo cáo sẽ được nghiên cứu bởi Tổng Tu Nghị trong việc phát triển đề tài, và những quyết định về đời sống của tu hội được trao phó cho mỗi Ban nghành mang tính pháp lý. Những yếu tố không được chấp thuận bởi Tổng Tu Nghị sẽ trao lại cho cha Bề trên cả và Ban tổng cố vấn như là những đề nghị cho Kế hoạch Sinh động và Quản trị trong vòng sáu năm 2014 - 2020."

Như chúng ta thấy, nó là một tiến trình bao gồm sự chia sẻ, đồng trách nhiệm, và biện phân cộng đoàn, đây chính là dấu ấn của tất cả công việc của Tổng Tu Nghị.

Vào ngày 25 và 26 tháng Hai, tất cả đại biểu Tổng Tu Nghị đã nghe các bài trình bày của các bộ phận và các Vùng khác nhau, sau đó cha Bề trên cả đã trình bày bài báo cáo với tựa đề "Tầm nhìn toàn cầu và cái nhìn ngôn sứ."

Trước khi kết thúc Tổng Tu Nghị, mỗi Vùng sẽ có thời gian để học hỏi về tình trạng của chính Vùng mình, và trình bày cho cha Bề trên cả cũng như các Tổng cố vấn về những đường hướng hành động cần lưu ý cho việc sinh động và quản trị trong vòng sáu năm tới.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ