Friday, Jul 20th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Nhiệm vụ của Ủy Ban Pháp Lý

Tổng Tu Nghị 27: Nhiệm vụ của Ủy Ban Pháp Lý

Email In PDF.

(ANS – Rôma) – Trong khi 4 ủy ban đầu đang nghiên cứu văn bản làm việc chính thức, thì Ủy Ban Pháp Lý có nhiệm vụ riêng là xem xét toàn bộ những đề nghị thích hợp và liên quan, khởi đi từ nhiệm vụ mà Tổng Tu Nghị 26 trao phó cho Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn.


Ủy Ban Pháp Lý đã và đang theo đuổi nghiên cứu này. Cha Pier Fausto Frisoli, Tổng Cố Vấn Vùng Ý-Trung Đông, trình bày cho Tổng Tu Nghị bản nghiên cứu do Ban Tổng Cố Vấn thực hiện về “cơ cấu sinh động và ban điều hành cấp trung ương của Tu Hội do Tổng Tu Nghị 26 yêu cầu.”

Đề tài này đã được Ban Tổng Cố Vấn nêu ra nhiều lần, khi xem xét những góp ý mà các tỉnh dòng gởi về. Trong số 89 tỉnh dòng, 83 tỉnh dòng đã trả lời liên quan tới vần đề này.

Những đề tài được xem xét bao gồm:

1. Nhiệm kỳ

2. Trao việc sinh động Gia Đình Sa-lê-diêng cho cha Phó Bề Trên Cả

3. Thành phần của Ban Tổng Cố Vấn

4. Nhiệm vụ của các Tổng Cố Vấn

5. Thủ tục bầu chọn các thành viên Ban Tổng Cố Vấn

6. Hội nghị của các giám tỉnh

7. Cuộc viếng thăm ngoại thường

8. Đại hội “Team Visit”

9. Công báo của Ban Tổng Cố Vấn

10. Trang web Sdb.org và báo ANS

11. Kế hoạch sinh động trong giai đoạn 6 năm

12. Những đề nghị khác

Tại phiên họp cuối Mùa Xuân 2014, Ban Tổng Cố Vấn trình bày từng điểm một và trình bày những lý do liên quan tới các đề nghị đó, cuối cùng là phần bỏ phiếu.

Vào cuối tiến trình này, bản đánh giá của Ban Tổng Cố Vấn và kết quả tham khảo của các tỉnh dòng sẽ đóng góp một suy tư sâu sắc và toàn diện, để Tổng Tu Nghị có thể dựa vào đó mà đưa ra kết luận.

Vào cuối phiên họp này, cha José Miguel Núñez, Cố Vấn Vùng Tây Âu, đã trình bày những kết quả nghiên cứu của Ban Tổng Cố Vấn liên quan tới “quá trình phân định về cơ cấu 3 vùng của Châu Âu”.

Chúng ta nên nhớ rằng Tổng Tu Nghị 26 đã yêu cầu Cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn “xác định bản chất và mục tiểu của việc can thiệp của Tu Hội đối với việc canh tân sự hiện diện Sa-lê-diêng ở Châu Âu.”

Sau Tổng Tu Nghị 26, Cha Bề Trên Cả đã đề nghị khởi xướng Kế Hoạch Âu Châu; kế hoạch này vốn bao gồm 3 mảng hoạt động khá lớn: tái sinh đoàn sủng Sa-lê-diêng ở Âu Châu, tái cơ cấu vùng này, và Châu Âu là miền đất truyền giáo. Dần dần, khi kế hoạch Âu Châu được thực hiện, mọi người ngày càng ý thức được nhu cầu cần tái cơ cấu những Miền hiện nay trong Tu Hội, để mang lại sự cộng tác gần gũi hơn, sự phối hợp tốt hơn giữa các tỉnh dòng, và việc quy chiếu về Trung Ương cũng tốt hơn.

Tất cả các Tu Nghị Tỉnh của Âu Châu đã tham dự vào việc tham khảo này. Ban Tổng Cố Vấn đã xem xét vấn đề một cách sâu rộng và nghiên cứu quan điểm của các tỉnh dòng Âu Châu một cách nghiêm túc. Sau khi nghiên cứu và như là kết quả của việc phân định, Ban Tổng Cố Vấn đã phê chuẩn một đề xuất để đem ra cho Tổng Tu Nghị xem xét.

Đại Quang, SDB chuyển ngữ