Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Chương Trình ngày 13.03

Tổng Tu Nghị 27: Chương Trình ngày 13.03

Email In PDF.

(ANS – Roma) – Ngày hôm qua 13.03.2014 đã có những phiên làm việc của các Ủy Ban và phiên họp Khoáng đại.

Trong phiên họp khoáng đại đầu giờ, các biên bản của những ngày trước đã được thông qua. Ủy Ban Pháp Lý đã đưa ra những đề xuất mới và các ủy ban khác cũng trình bày phần đúc kết liên quan đến phần “Lắng Nghe và Học hỏi” của đề tài 2 “Ngôn sứ của Tình Huynh Đệ”.


Sau giờ giải lao buổi sáng, phiên họp khoáng đại tiếp tục thảo luận về những đề xuất của Ủy Ban Pháp Lý liên quan đến công việc, các hoạt động sinh động của ban ngành và vai trò của Tổng Cố Vấn Truyền Giáo.

Vào ban chiều, sau khi thảo luận về những đề xuất của Ủy Ban Pháp Lý, các ủy ban khác cũng trình bày biên bản đúc kết liên quan đến phần “Lắng Nghe và Học Hỏi” của đề tài 3 “Những người Tôi tớ của Giới Trẻ”.

Bốn nhóm ngôn ngữ làm việc trên 2 đề tài đầu tiên, trong khi Ủy Ban Pháp Lý lại chú tâm vào những nhận định được nêu lên trong cuộc thảo luận.

Trong phiên họp khoáng đại sau cùng trong ngày, các thành viên Tổng Tu Nghị thảo luận về phần “Lắng Nghe và Học Hỏi” liên quan đến đề tài thứ nhất “Nhà Thần Nghiệm trong Thánh Linh”. Sau đó, bốn nhóm ngôn ngữ sẽ gặp nhau để hoàn tất việc học hỏi về đề tài thứ hai.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ