Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình của ngày 14.03

Tổng Tu Nghị 27: Nghị Trình của ngày 14.03

Email In PDF.

(ANS - Rome) – Nghị trình làm việc của ngày 14.03.2014 gồm việc nghiên cứu các đề xuất đa dạng của các ủy ban.

Một lần nữa, phiên họp Khoáng đại lại duyệt xét những đề xuất của Ủy Ban Pháp Lý về việc trao cho cha Phó Bề Trên Cả đảm trách về Gia đình Sa-lê-diêng; vai trò của các Tổng Cố Vấn Truyền Thông Xã Hội và Truyền Giáo; phương pháp chọn lựa các Tổng Cố Vấn Vùng.


Cuộc họp Khoáng đại và của các Ủy ban đang tiếp tục làm việc về đề tài thứ nhất: “Nhà Thần Nghiệm trong Thánh Linh”, sau khi đã lắng nghe và học hỏi cũng như tìm cách để triển khai. Các thành viên Tổng Tu Nghị bắt đầu xem xét những bản văn phác thảo đầu tiên của nhóm soạn thảo.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ