Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Những cân nhắc đầu tiên và bỏ phiếu biểu quyết

Tổng Tu Nghị 27: Những cân nhắc đầu tiên và bỏ phiếu biểu quyết

Email In PDF.

(ANS – Roma) – Hội nghị có rất nhiều công việc phải làm khi ủy ban pháp lý đệ trình lên những kiến nghị, những phát biểu về 5 vấn đề lớn và 3 vấn đề khác. Uy ban đòi nhiều thời gian để thảo luận, về việc bỏ phiếu thăm dò, về những lá phiếu trắng ( juxta modum) và về những phiếu biểu quyết. Tiến trình này dẫn tới quyết định cần có thời gian để đào sâu, để tranh luận và làm sao thể hiện tinh thần đồng trách nhiệm ở mức độ cao nhất.


Trong những ngày vừa qua, những lá phiếu biểu quyết đã tái khẳng định một vài điều khoản của Hiến Luật, ví dụ về những khoản liên quan đến nhiệm kỳ sáu năm của phòng bộ Cha Bề Trên Cả, và nhiệm kỳ sáu năm của các thành viên ban Tổng Cố vấn; về việc có thể bầu chọn Cha phó Bề Trên Cả, các Bề trên Tổng Cố vấn và các Bề trên miền cũng cho nhiệm kỳ thứ hai và các ngài cũng chỉ được tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa khi đảm nhận chức vụ cũ; về các bổn phận được chỉ định cho các Bề Trên Miền theo Hiến luật khoản 140; về cách bầu chọn Cha Bề Trên Cả, và cách bầu chọn Cha phó Bề Trên Cả.

Hội nghị cũng đã khẳng quyết 5 vai trò Thượng Cố Vấn đặc trách các lĩnh vực đặc biệt, đó là Cố Vấn Đào luyện, Cố Vấn Mục vụ Giới trẻ, Cố Vấn Truyền Thông Xã Hội, Cố Vấn Truyền Giáo, và Tổng Quản Lý.

Tu nghị cũng quyết định rằng việc bầu chọn các thành viên Thượng Cố Vấn đặc trách các lãnh vực cần phải được phân định trước bởi các thành viên tu nghị được phân chia theo miền. Việc phân định này nhắm vào những thách đố chính yếu đối mặt với phận vụ của những phân nghành đó, và rà soát lý lịch của các ứng viên, gồm các ứng viên được miền của mình đề cử và cả các ứng viên ngoài miền, được bầu chọn bằng phiếu kín. Khoản 127 trong Quy chế tổng quát sẽ được chỉnh sửa theo tiến trình này.

Một sự thay đổi quan trọng liên quan đến Hiến luật, vì trước đây Hiến luật chỉ định việc sinh động hóa gia đình Sa-lê-diêng được trao cho Cha phó Bề Trên Cả. Tổng tu nghị 26 đã đòi hỏi rằng vai trò này phải được đánh giá đúng mức và theo tu nghị, công việc đó không trao cho Cha phó Bề Trên Cả nữa, nhưng sẽ thiết lập một phòng bộ trung ương đảm trách gia đình Sa-lê-diêng trực tiếp dưới quyền Cha Bề Trên Cả, tương thích với khoản 108 trong quy chế tổng quát. Với sự chọn lựa thay đổi như thế, hội nghị tái khẳng định rằng: Trung tâm duy nhất tạo sự đồng nhất đoàn sùng của cả gia đình Sa-lê-diêng chính là Cha Bề Trên Cả, đấng kế vị Don Bosco.

Vì thế tu nghị đã quyết định : “Tổng Tu Nghị thiết lập phòng bộ trung ương,, trực tiếp dưới quyền Cha Bề Trên Cả. Phòng bộ này sẽ thiết định mối dây liên kết với một hình thức bền vững hơn, với tính khả thi và tính liên tục cao hơn, khi công việc được trao cho những vị được gọi là nhân viên phòng bộ trung ương. Phòng bộ này có chức năng sinh động hóa tu hội trong mảng gia đình Sa-lê-diêng, phát huy sự hiệp thông giữa các nhóm khác nhau, trong khi vẫn tôn trọng căn tính và sự tự quản của từng nhóm. Phòng bộ sẽ điều hướng và hỗ trợ các tỉnh dòng, giúp họ đảm bảo cho các hoạt động của hiệp hội cộng tác viên Sa-lê-diêng, phong trào cựu học viên và ADMA trong tỉnh dòng mình được phát triển theo đúng với những điều lệ của họ.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ