Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Tân Tổng Cố Vấn vùng Trung Mỹ – Cha Timothy Ploch

Tổng Tu Nghị 27: Tân Tổng Cố Vấn vùng Trung Mỹ – Cha Timothy Ploch

Email In PDF.

(ANS - Roma)- 28.03.2014 – Tổng Tu Nghị 27 đã bầu chọn cha Timothy Ploch làm tân Tổng Cố Vấn vùng Trung Mỹ. Hiện nay, cha Ploch là Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Đông Hoa Kỳ. Ngài kế nhiệm cha Esteban Ortiz, người đã hoàn tất 2 nhiệm kỳ và không thể được tái bầu chọn cho cùng một chức vụ.


Cha Bề Trên Cả cám ơn cha Esteban Ortiz vì sự quảng đại và tốt lành của ngài. Các thành viên Tổng Tu Nghị cũng diễn tả sự đồng tình với một tràng vỗ tay lớn.

Cha Ploch đã chấp nhận việc bầu chọn và mong ước rằng ngài có thể tiếp tục công việc phục vụ đã từng được cha Chavez và cha Ortiz thực hiện trong vùng này nhân danh Don Bosco.

Cha Timothy Ploch sinh ngày 08.06.1946 tại Paterson, Hoa Kỳ. Ngài gia nhập tập viện tại Newton năm 1964, khấn lần đầu trong Tu Hội Sa-lê-diêng ngày 16.08.1965. Ngài khấn trọn tại Columbus vào ngày 15.08.1971, và được thụ phong linh mục vào ngày 24.04.1976 tại Westerville.

Cha Ploch đã đảm nhận nhiều chức vụ trong cộng đoàn, gồm vai trò giám đốc tại Columbus và Port Chester, cha xứ ở cả Port Chester. Ngài là Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Đông Hoa Kỳ từ năm 1991 đến 1997, rồi Cố vấn Tỉnh và Ủy Viên phụ trách Gia đình Sa-lê-diêng và Ủy viên Truyền Thông Xã Hội (2003-2006).

Năm 2009, cha Pasqual Chavez bổ nhiệm cha Ploch làm Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Tây Hoa Kỳ.

Ngài đã từng tham dự các Tổng Tu Nghị 22 và 24, và mới đây, ngài là thành viên trong ủy ban soạn thảo của Tổng Tu Nghị 27.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ