Wednesday, Jul 18th

Last update:07:34:09 AM GMT

You are here: Tin tức Gia đình Sa-lê-diêng Tổng Tu Nghị 27: Dự phòng, bảo vệ và cổ xúy

Tổng Tu Nghị 27: Dự phòng, bảo vệ và cổ xúy

Email In PDF.

(ANS - Rome)– 04.04.2014 – Vào ngày 03.04, phiên họp khoáng đại của Tổng Tu Nghị 27 đã đồng thuận với việc lập ra một ủy ban nghiên cứu một vấn đề đặc biệt: “bảo vệ trẻ vị thành niên và ngăn ngừa việc bạo hành trên chúng”.


Ủy Ban có nhiệm vụ soạn thảo “một phương sách của Tổng Tu Nghị 27 liên quan đến việc phòng ngừa chuyện bạo hành trên những trẻ vị thành niên, bảo vệ chúng, cũng như cổ súy một phương sách bảo vệ chúng. Phương sách này phải bao hàm những đường nét được Tu hội ấn định trong trường hợp xảy ra những vụ bạo hành trên các trẻ vị thành niên tại những công cuộc giáo dục Sa-lê-diêng.”

Ngay cả khi không có việc lập ra ủy ban này, thì vấn đề này chắc chắn cũng vẫn phải có trong những hướng dẫn hành động của Tổng Tu Nghị 27, đặc biệt liên quan đến việc phục vụ các người trẻ. Thế nhưng với việc thành lập ủy ban đặc biệt này, vấn đề này mang một tầm mức quan trọng hơn và lôi kéo được sự chú ý hơn. Vấn đề này có lẽ cần đi tới một sự đồng thuận qua quyết định của một Tổng Tu Nghị.

Theo Quy Chế, Bề Trên Cả chỉ định những thành viên của ủy ban này. Ủy Ban gồm những thành viên sau:

Cha Fabio Attard và Sư huynh Jean Paul Muller, Các Tổng Cố vấn; cha Gregory Chamber, Giám tỉnh của Áo quốc; cha Marcelo Farfan, Giám tỉnh của Ecuador; cha Ajoi Fernandes, Ủy viên của Tỉnh dòng Ấn Độ – Mumbai.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ