img-detail
calendar 05/01/2024

Thợ gặt Nước Trời

Sr. Marta Nguyễn Thúy, FMA 

Cánh đồng truyền giáo mênh mông

Lúa thơm ngào ngạt chờ trông bóng người

Thợ gặt lại ít ai ơi

Ta cùng xin chủ sai người đến đây

Mau ra gặt hái liền tay

Đem về cho Chúa thúng đầy lúa ngon

Ra đi với tấm lòng son

Đừng mang chi cả vẹn tròn hiến dâng

Hành trình đáp tiếng xin vâng

Noi theo gương Mẹ xa gần bước đi

Ý Chúa ta quyết thực thi

VUI TƯƠI, TÍN THÁC sá gì khó khăn

Vượt bao cám dỗ bẫy giăng

Sống đời nhân chứng tận căn giữa đời

Trở nên thợ gặt Nước Trời

Đưa bao người trẻ đáp lời Chúa trao

BÌNH AN đến tự trời cao

Tâm nhà truyền giáo dạt dào sướng vui.