Chân phước Joseph Calasanz Marques, Enrico Saiz Aparicio và 93 bạn Tử đạo