calendar 18/05/2024

Tuần Chín Ngày Kính Mẹ Phù Hộ (2024) - Ngày thứ năm: Hoàn toàn tín thác nơi Đức Maria

Phần "Tuần Chín Ngày kính Mẹ Phù Hộ" có thể thay bằng phần kết như sau: