calendar 30/05/2024

Lắng và lặng với Lời: Lễ Mình Máu Thánh Chúa

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ – NĂM B

Download file ý chính

Lời Chúa: Xh 24,3-8; Tv 115; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: MÁU GIAO ƯỚC

Trên núi Sinai, để lập giao ước giữa Thiên Chúa với dân, Môsê đã dùng máu bò tơ làm hy lễ giao hòa. Ông “đã lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ”. Ngoài ra, Môsê còn “lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: ‘Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó’” (Xh 24,8; Bài đọc 1). Thế là dân chính thức trở thành dân Chúa chọn và dân cũng công khai tuyên nhận Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà họ tôn thờ.

Để duy trì và canh tân giao ước này, hằng năm các Thượng tế trong dân Israel tiếp tục dâng máu dê bò trong Cung Thánh để đền tội và khẩn cầu cho dân cũng như cho chính bản thân. Nhờ lời chuyển cầu của các tư tế, và với việc rẩy máu dê cùng tro bò, những người bị ô uế được nên thanh sạnh để có thể hòa nhập vào đời sống cộng đồng và tham dự các nghi thức phụng tự (x.Dt 9,11-15; Bài đọc 2).

Trong dịp Lễ Vượt Qua cuối cùng tại Giêrusalem, Đức Giêsu cũng đã cùng các môn đệ quây quần bên bàn ăn để tưởng nhớ biến cố Vượt Qua của dân tộc. Bữa tiệc Vượt Qua này đã được chính Đức Giêsu chỉ bảo tường tận cách chuẩn bị. Ngài chỉ cho hai môn đệ nơi phải đi, người phải gặp, điều phải nói và việc phải làm. Khi vào bàn tiệc, Ngài cùng các môn đệ chia sẻ những của ăn và thức uống theo như truyền thống. Ngài cũng thực hiện với các ông  hành động tạ ơn, chúc tụng của nghi lễ. Tuy nhiên, những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trên tấm bánh mà họ vẫn ăn và chén rượu mà họ vẫn uống thì thật khác.  Thật vậy, khi cầm lấy tấm bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nói: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Thầy”. Và với chén rượu, Đức Giêsu cũng tạ ơn, trao cho các ông cùng uống, rồi Ngài phán bảo: “Này là Máu Ta, Máu giao ước đổ ra cho nhiều người”.

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa là trung gian của giao ước mới,

trung gian không chỉ bằng lời

mà bằng trọn vẹn cuộc sống của Chúa;

trung gian không phải qua hoa màu ruộng đất hay máu thú vật

mà bằng chính hy lễ mạng sống của Chúa.

Nhờ máu Chúa đổ ra,

lương tâm của chúng con được tẩy sạch khỏi những điều đưa đến diệt vong

mà trở nên xứng đáng phụng sự Thiên Chúa hằng sống.

Nhờ cái chết của Chúa,

con người được cứu chuộc khỏi những lỗi tội đã phạm.

để xứng đáng lãnh nhận gia nghiệp đời đời mà Chúa hứa ban.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

chúng con xin tri ân Bí tích Tình yêu mà Chúa đã trối lại cho chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen phép Bí tích rất trọng

là Phép Mình Thánh – Máu Thánh Chúa ngự trên bàn thờ. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA