img-detail
calendar 27/10/2023

Phụng vụ Khánh nhật Truyền giáo 2023

Link download các file cử hành cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo:

Lần hạt

Chầu Thánh Thể

Kinh chiều I

PowerPoint Kinh chiều I

Kinh sáng

Lời nguyện chung

Kinh chiều II