calendar 17/05/2024

Tuần Chín Ngày Kính Mẹ Phù Hộ (2024) - Ngày thứ tư: Chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới