calendar 19/05/2024

Tuần Chín Ngày Kính Mẹ Phù Hộ (2024) - Ngày thứ sáu: Đức Maria, Mẹ và Gương mẫu của mỗi Kitô hữu